Рекомендована публікація

До дня пам'яті захисників Донецького аеропорту

Сьогодні, в День вшанування захисників Донецького аеропорту, у медіатеці нашої школи для школярів початкової школи відбулася презентація жур...

Обдаровані діти... Хто вони? Які вони?

Якщо коротко, то їм притаманні наступні

ознаки обдарованої дитини:


 • Дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ;
 • У ранньому віці здатні простежувати причинно-наслідкові зв'язки, робити правильні висновки;
 • Легко справляються з пізнавальною невизначеністю, із задоволенням сприймають складні довгострокові завдання;
 • Не можуть терпіти, коли їм нав'язують готову відповідь;
 • Можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі;
 • Властиве надто розвинуте почуття справедливості;
 • Добре розвинуте почуття гумору;
 • Постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що "не під  силу", й у вирішенні деяких із них домагаються успіху;
 • Для них характерні перебільшені страхи, оскільки вони здатні уявити собі безліч небезпечних наслідків подій;
 • Надзвичайно схильні до немовних проявів почуттів, емоцій інших людей;
 • Часто володіють екстрасенсорними здібностями;
 • Негативно оцінюють себе;
 • Більшість із них спить менше від своїх однолітків, вони раніше відмовляються від денного сну;
 • Інколи мають труднощі з тонкою руховою координацією.

Показники творчої обдарованості дитини:


 • Високе само ставлення, самооцінка, потреба мати свій „ Я- образ".
 • Схильність до гри, почуття гумору, дотепність.
 • Оригінальність.
 • Імпульсивність, поривчастість.
 • Широта інтересів. Інтерес до філософських питань.
 • Повна відсутність поваги до проторених шляхів.
 • Прагнення самостійно подолати труднощі, які виникли.
 • Завзяття і наполегливість думки. Терпіння невідступно думати про певний предмет.
 • Потреба в серйозній внутрішній роботі. 

                                      Шкільні типи обдарованих:

 1.  Найкращий учень: усі його люблять, робить те, що йому кажуть і як, любить подобатися.
 2.  Бунтівник: сперечається, з ним важко спілкуватися, часто в нього виникає стан емоційно вольового напруження, коли щось загрожує досягненню його мети.
 3. Підпільник: знає, що за обдарованість не платять, а навпаки вимагають, тому прагне не вистрибувати, а бути як усі.
 4. Втікач: випадає з шкільної системи, не може підлаштуватися до вимог школи, вчителів.
 5. Двобічний: відстає або має вади фізичні; його розглядають як слабкого, не помічають обдарованості.
 6. Цілеспрямований: незалежний, автономний, знає собі ціну, знає чого хоче. Найкращий тип для розробки індивідуальної програми.
 7. У кожного з цих типів свій стиль поведінки, свої потреби, своя система взаємин, свій емоційно - вольовий статус. Ось чому до кожного має бути індивідуальний підхід, як у школі, так і в сім'ї.

Детально ознайомитися з темою можна користуючись наступними списками літератури:

Бібліографічний список статей, 
періоду  2014 – 2017 рр.

 1. Мотилько, Т. Л. Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей / Тетяна Мотилько, Наталія Леонова. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 128 с. – (табл., схеми). – Бібліотека "Шкільного світу". № 10, жовтень 2014, Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека. – Бібліогр.: с. 124 (8 назв). – 7 грн. 10 к.
 2. Проект інтерактивної психолого-педагогічної підтримки процесу соціалізації обдарованих старшокласників / Андросович К. А. // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – № 1. – С. 29-332.
 3. Соколовська, Н. Б.Аналіз зв`язків із засобами масової інформації та громадськістю інститут обдарованої дитини НАПН України у 2016 р / Н. Б. Соколовська // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – № 1. – С. 69-72
 4. Федорова, Н. Ф. Підтримка обдарованої молоді на державному рівні в Іспанії / Н. Ф. Федорова, М. М. Дроботенко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – № 9. – С. 48-55
 5. Федорова, Н. Ф.З досвіду підтримки та розвитку обдарованих дітей в Італії / Н. Ф. Федорова, О. С. Зубченко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – № 10. – С. 67-73. – Бібліогр.: 7 назв
 6. Чернецька, Н. Розвиток обдарованості вихованців позашкільного закладу освіти: умови, програма та моніторинг творчої самореалізації / Н. Чернецька, В. Поплавська // Рідна школа. – 2015. – № 7-8, липень-серпень. – С. 73-76.

Література

 1. Аверін М.. Витоки методу самоорганізації особистості // Відкритий урок – №9, 2010. – С. 20-23.
 2. Антонова О.Є. Обдарованість: досвід історичного тапорівняльного аналізу: Монографія. – Житомир: Жито-мир. держ. ун-т, 2005. – 456 с. 
 3. Анікіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості. - К.: Видавничий дім "Шкільний світ", 2005. -128с.
 4.  Вивчення особистості підлітка. /за ред. М. Т. Дригус – К., Інститут психології АПН України, 1994 – 128с.
 5. Выготский Л. С. Об особенностях кризисных периодов развития. /Вопросы психологии. – 1972, № 2, с. 114 - 123.
 6. Волобуєва Т. Б. Розвиток творчої компетентності школярів. – Харків, 2005.
 7. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети. М.: Знание, 1991.
 8. Гнатко М. М. Психологічні передумови роботи з обдарованими дітьми: Методичні рекомендації. – Луцьк, 1996. – 298с.
 9. Гавриш І. Кириленко С. Інноваційні освітні проекти – кроки досвітових стандартів освіти (науково-педагогічний проект «Інтелект України» / Ірина Гавриш, Світлана Кириленко // Рідна школа. – жовтень. – 2013. – С. 3‒8.
 10. Євтух М. Б., Волощук І. С. Альфа і омега у підготовці педагогів до роботи з обдарованими школярами // Збірник матеріалів Міжнародного конгресу "Слов’янські педчитання". – Черкаси, 2005.
 11. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / В. О. Моляко (ред.), О. Л. Музика (ред.). – Житомир: Рута, 2006. – 320 с.
 12. Колесова Г.Знаходьмо як найбільше обдарованих учнів // Педрада. - 2017. - №1                Як працюють з обдарованими учнями за типами обдарованості, як оцінюють обдарованість та досліджують, створюють умови для роботи з обдарованими дітьми + план та анкета для виявлення обдарованих учнів.
 13. Ландау Э. Одаренность требует мужества: Психологическое сопровождение одаренного ребенка. – М.: Академия, 2002. – 144 с.
 14. Ланько О., Гавриленко О. Проект "Творчість" // Відкритий урок – №10, 2010. – С. 35-36.
 15. Леви В. Нестандартный ребенок / В. Леви. – М. : Знание, 1988. – 256 с.
 16. Лейтес Н. С. К проблеме сенситивных периодов психического развития: Принцип развития в психологии. – М., 1978 – 221с. Роджерс Н. Творчество как усиление себя // Вопросы психологии. – 1990. – № 1. – С. 164-168.
 17. Матюшкин А. М., Снек Д. А. Одаренные и талантливые дети // Вопросы психологии. – 1982. – №4. – С. 88-97.
 18.  Пономарьов Я. А. Психологія творчості // Тенденції розвитку психологічної науки. – М.: Наука, 1988. – С. 21-25.
 19. Психология одаренности детей и подростков. / Под ред. Н. С. Лейтеса. – М.: Академия, 1996.
 20. Развитие творческой активности школьников /Под ред. А. М. Матюшина. – М.: Педагогика, 1991. – 160с.
 21.  Руда Г. В., Ноздрачова О. Г. Зарубіжний досвід організації роботи з обдарованими дітьми
 22.  Романовська Д. Регуляція творчої діяльності учня // Психолог. - №11. - 2002.
 23. Савенкова А. И. Одаренные дети в детском саду и школе: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, - М.: Издательский центр "Академия", 2000, -232 с.
 24. С. Соловейчик. Учение с увлечением. – М.: Детская литература, 1976. – 175 с.
 25. Сторожук В. Розвиток творчих здібностей учнів // Відкритий урок – №10, 2010. – С. 58.
 26. Сиротюк А. С.Диагностика одаренности. Учебное пособие  –М.: 2014
 27. Обдаровані діти і школа. Методика діагностики та педагогічний досвід. (Посібник для вчителів і психологів) / Автори-укладачі: Настенко Н. В., Білик Н. І., Моргун В. Ф. – Полтава: ПОІПОПП, – 1998. – 120 с.
 28. Психология одарѐнности детей и подростков / Под ред. Н. С. Лейтеса. – издат. Центр «Академия», – 1996. – 416 с.
 29. Болюх О. Робота з обдарованими дітьми / О. О. Болюх // Завучу. Усе для роботи: науково-методичний журнал. — 2014 . — № 17/18 . — С. 23-26.
 30. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень: колективна моногр. / Державний фонд фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України / В. О. Моляко (ред.), О. Л. Музика (ред.). — Житомир: Рута, 2006. — 320с.
 31. Зорочкіна Т. Види та типи обдарованості особистості - Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер.: Педагогічні науки — 2013 . — № 22. —С.147-152
 32. Інноваційні технології навчання обдарованої молоді. / Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції 7–8 грудня 2017 року,, м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2017 – 390 с.
 33. Інтелектуальні здібності дитини / С… Максименко (упоряд.). — К. : Мікрос-СВС, 2003. — 96с.
 34. Клименко Віктор Васильович, Кочерга Олександр Васильович. Перші кроки у творчість: Що таке людина? Чим робляться відкриття? Як відображається невідчутне? Як відображається неіснуюче? Як виміряти творчі здібності? Тести таланту / Київський міжрегіональний ін-т удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка. — К., 1999. — 95с.
 35. Клименюк Ю.М. Обдаровані діти, їх виявлення та діагностика // Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. – Вінниця-Київ, 2015. – С. 46-50
 36. Кондратенко Лариса. Розумові здібності дитини: Диференційно-діагностичний довідник психолога школи I ступеня. — К. : ГЛАВНИК, 2004. — 112с.
 37. Маркелов, Е. В. О системе образования одаренных детей в странах Юго-Восточной Азии [Электроний ресурс] / Е. В. Маркелов.– Режим доступу: http://emarkelov.livejournal.com/330.html, вільниий. – Назва с экрану. – Мова рос.
 38. Мочалова Нэлли Михайловна. Одаренность и ее развитие: Учеб.-метод. пособие для учителей и учащихся / Российская академия образования; Башкирский ин-т развития образования. — Уфа: Издательство БИРО, 2000. — 58с.
 39. Музика О. Л. Ціннісна свідомість і розвиток обдарованості — К.: ТОВ «Міжнар. фін. агенція», 1997. — 24 с.
 40. Музична обдарованість та її розвиток [Електронний ресурс] / С. І. Тітов // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 19. — С. 223–226.
 41. Одаренные дети: Пер. с англ./ Общ. ред. Г. В. Бурменской и В. М. Слуцкого; Предисл. В. М. Слуцкого.—М.: Прогресс, 1991. — 348 с.
 42. Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України / За ред. С. О. Терепищого. — К.: ВМГО «Союз обдарованої молоді», 2008. — 156 с.
 43. Організація роботи з обдарованими учнями: досвід харківських шкіл: Методичний  посібник для заступників директорів ЗНЗ та вчителів, які працюють з обдарованими дітьми — Харків:  Науково-методичний педагогічний центр управління освіти департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради, 2009. — 40 с.
 44. Особливості раннього спортивного відбору орієнтації і спортивної обдарованості юних спортсменів [Електронний ресурс] / О. І. Мозговий // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 8. — С. 63-66.
 45. Прокопів Любов Миколаївна. Навчально-виховна робота з обдарованою молоддю у вищих педагогічних закладах України (друга половина XX ст.) — Івано-Франківськ: Плай, 2005. — 255 с.
 46. Педагогічні умови соціалізації обдарованих учнів у навчально-виховному середовищі загальноосвітнього навчального закладу: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.05 [Електронний ресурс] / Н. М. Завгородня; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.
 47. Полєшко Р. А., Щорс В. В. Упровадження інноваційних методів роботи з обдарованою молоддю як засіб формування інтелектуального потенціалу людини / Р. А. Полєшко, В. В. Щорс // Управління школою. — 2012. — № 7/8/9. — С. 89-95
 48. Психологічна організація взаємин учителів із обдарованими учнями: Автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.07 [Електронний ресурс] / І. Й. Любовецька; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2006. — 21 с.
 49. Психологічні основи ідентифікації технічної обдарованості в юнацькому віці: Автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.07 [Електронний ресурс] / О. В. Зазимко; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2003. — 23 с.
 50. Психологические факторы развития одаренной личности / Семенова-Пономарева Р. А., Королев Д. К., Зазимко О.В и др.; под ред. Р. А. Семеновой-Пономаревой; АПН Украины, Ин-т психологии им. Г. С. Костюка. — Житомир: Изд-во ЖГУ им. И.Франка, 2007. — 185 с.
 51. Столяренко О. В., Щорс В. В. Соціально-психологічний аспект роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітній школі // Відродження: науково-методичний вісник Вінницького ОІПОПП. — 2009. — № 1. — С. 58-61.[8]
 52. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності: навчальний посібник для студ. вузів / З. М. Шевців . – Київ : Центр учбової літ. (ЦУЛ), 2012 . – 246 с. : рис., табл. - Бібліогр.:с.243-246(80 назв.) та в кінці ст. 
 53. Щорс В. В. Гуманістичні засади роботи з обдарованими дітьми в сучасному освітньому закладі / В. В. Щорс. // Управління школою. — 2013. — № 1-3. — С. 48-95.
 54. Щорс В. В. Розвиток обдарованої дитини. / В. В. Щорс. // Позашкільна освіта. — 2012. — № 11 (23). — С. 7-14.
 55. Щорс В. В. Тренінг підвищення психологічної культури творчо орієнтованих дітей. / В. В. Щорс. // Практична психологія та соціальна педагогіка. — 2012. — № 12. — С. 51-62[9].[10],[11]
 56. Щорс В., Полударова А. Універсальний довідник соціального педагога. / В. Щорс, А. Полударова. — К.: Шкільний світ, 2014. — 123 с. — (серія "Б-ка «Шкільного світу»).
 57. Бабаева Ю. Д., Войскунский А. Е. Информационные технологии для одаренных 
 58. Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (Постанова від 8 серпня 2007 р. N 1016) 
 59. Казачінер О. С. Організація навчання обдарованих учнів 
 60. Розенова М. / Обдаровані діти: психологічні проблеми розвитку, навчання й виховання/
 61. Храмцова Ю. Обдарованість у молодшому шкільному віці 
 62. Особенности работы с одаренными детьми | Образовательный портал республики Казахстан

1 коментар: