Рекомендована публікація

До дня пам'яті захисників Донецького аеропорту

Сьогодні, в День вшанування захисників Донецького аеропорту, у медіатеці нашої школи для школярів початкової школи відбулася презентація жур...

ГУМАНІЗМ ПЕДАГОГІКИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО


Сучасна школа створює образ Людини, розглядає освіту як шлях у царство духу, духовної та матеріальної культури. У школі не тільки набувають знань, а й проходять складний процес становлення особистості, пошуку відповідей на життєво важливі питання: хто я? Навіщо прийшов у цей світ? У чому сенс мого існування? Виховати особистість із принципово новим рівнем розвитку самосвідомості і покликаний сучасний вчитель, місія якого є відповідальною у наш час. Проблема виховання молоді на засадах гуманної педагогіки є актуальною в умовах сьогодення, зважаючи на ті події, які відбуваються в нашій країні останні два роки. На жаль, родини, сім`ї, в які гібридна війна внесла біль і сльози не може через суб’єктивні та об’єктивні чинники виховувати дитину на засадах гуманізму.

Аналізуючи теоретичний доробок і практичний досвід Василя Олександровича  щодо навчання і виховання дітей на засадах гуманної педагогіки, можна знайти шляхи вирішення завдань, які ставить сучасність. Тому можемо впевнено зазначити, що педагогічна спадщина педагога – гуманіста В.О.Сухомлинського, як цілюща вода життєдайної невмирущої криниці, сприяє та активно сприятиме становленню і розвитку особистості в процесі навчання та виховання як «духовної колиски народу», де кожен відшукає відповіді на питання, що його хвилюють, навчиться пізнавати істину, навчиться жити.

Вивчаючи питання гуманної педагогіки, слід вказати, що, на жаль, деякі вчителі, вихователі сприйняли повагу та любов до вихованців неоднозначно, мовляв, любити дітей — річ не хитра, нескладна, особливих зусиль тут не треба.  Та іншої думки дотримувався Сухомлинський, який вважав, що без щирої, невдаваної і водночас мудрої, осмисленої любові й поваги до дітей (як у сім'ї, так і в школі) немає й уміння виховувати їх. [14]

На мою думку, саме завдяки великій любові до учнів, В. О. Сухомлинський здобув таку велику повагу учнів, колег і до нашого часу залишився непохитною постаттю українського народу. Невипадково Василь Олександрович писав: «Що було найголовнішим у моєму житті? Без роздумів відповідаю - любов до дітей».[14]

Я вважаю, що В. Сухомлинський залишив по собі для нашого покоління і наступних поколінь дуже цінні поради. А особливо для майбутніх вчителів.

Як переконаний гуманіст розв'язував В. О. Сухомлинський і проблеми навчальної роботи школи. Процес навчання - це, насамперед, людські стосунки. Ось чому ставлення до навчання зумовлюється, насамперед, ставленням учителя до учнів, його душевною теплотою і чуйністю, прикладом і переконуванням. Людяність учителя - шлях не тільки до серця, а й до розуму дитини.

Гуманістичні переконання В. О. Сухомлинського невіддільні від його віри в могутню силу виховання. Віра в дитину - фундамент педагогічного оптимізму.

Із праць Василя Олександровича я зрозуміла, що для того, щоб любити та поважати дитину, треба її знати. Отже, метою нашої статті є теоретичне обґрунтування шляхів підвищення морального, естетичного та трудового розвитку школярів, впровадження педагогіки гуманізму В.О.Сухомлинського у навчально – виховний процес.

Виходячи із загальної проблеми, ставимо перед собою такі завдання: вивчити та проаналізувати спадщину педагога – гуманіста; визначити шляхи реалізації гуманної педагогіки В.О.Сухомлинського у навчально - виховному процесі та розкрити ефективність використання різноманітних форм організації виховної роботи щодо використання спадщини педагога – гуманіста.

Гуманізм (від лат. – людяний, людський) – у широкому розуміння – історично змінна система поглядів, котра визначає цінність людини як особистості, її права на свободу, щастя, розвиток і вияв своїх здібностей, яка вважає благо людини критерієм оцінки соціальних інститутів, а принципи рівності, справедливості, людяності бажаною нормою взаємин між людьми. [11, 47]

Гуманістична педагогіка – напрям у сучасній теорії і практиці навчання та виховання. [11, 47]

Спочатку ідеї гуманізму вироблялись народними масами стихійно в боротьбі з експлуатацією та моральними пороками. Як оформлений ідейний рух гуманізм склався в епоху Відродження (15-16 ст.). У цей період гуманізм характерний для ідеології буржуазії, яка боролася проти феодалізму і теологічних поглядів середньовіччя, тісно пов'язаний із прогресивним матеріалістичним відродженням. Гуманісти проголосили свободу людській особистості, виступали проти релігійного аскетизму, за право людини на насолоду і задоволення земних потреб. Найвидатніші гуманісти епохи Відродження - Петрарка, Данте, Боккаччо, Леонардо да Вінчі, Бруно, Рабле.

Гуманізм — це, свого роду, формування моралі у людей, духовності. Ще в сиву давнину люди переконалися, що, крім сили фізичної, людина має ще й духовну. Виховання духовної сили — це і є гуманізм. Гуманна людина - людина з високими моральними цінностями, з душевним добром і серцем, відкритим для інших людей.

Гуманізм педагогічної системи В. Сухомлинського ґрунтується на положеннях про самоцінність людини, її прав на свободу і гідність як неповторну індивідуальність. Він висунув і розвинув концепцію відносної автономії конкретної особи, її права на вибір на основі власної совісті.

Слід зазначити, що вже в самому доборі та інтерпретації понять, які описують духовний і передусім моральний світ особистості, виразно виявляється потужний заряд психологізму педагогічної системи В.Сухомлинського. Одна з найважливіших гуманістичних ідей, що пронизують педагогічну систему Сухомлинського, полягає у запереченні, неприступності будь-якого насильства над дитиною, необхідне передусім беззастережне визнання педагогом права учня бути суб'єктом виховного процесу, рівноправним, хоч і різнозобов'язаним учасником, бути суб'єктом власної активності, носієм волі.

Школа, виховання в розумінні В.О. Сухомлинського — це «світ душевних людських доторкань» і «владарювання над дітьми» - найважче випробування для педагога, показник його педагогічної етики та культури. Василь Олександрович вважав, що потрібно ставити до дітей чіткі, ясні і тверді вимоги у навчанні і поведінці. Вимоги повинні бути саме чіткими, а не грубими. [13, 152-165]

На думку педагога, треба оберігати дитину від «необережних», а інколи і «варварських» доторкань. Різкість, грубість, «сильно діючі», «вольові» методи і прийоми (окрик і погроза)  огрублюють серце дитини, роблять її байдужою до людей, до навколишнього світу, до самої себе.

«Кожен педагог має бути вимогливим і твердим у своїх вимогах» - так вважав Василь Олександрович Сухомлинський, але це не означає, що до дітей потрібно ставитися   грубо. [13, 152-165] Дуже важливим є те, що впливає на почуття вихованців, збудження позитивних, високих емоцій, що допомагає учням бачити своїх друзів та інших людей кращими, ніж вони є, відповідно потім у дітей виявляється бажання й самим бути тільки хорошими.

В. О. Сухомлинський пише: «...серце стискається від болю, коли я бачу, як кілька дошкільників, не зрозумівши, не відчувши прихованої думки, сміються, їм смішно, що «бабуся грається горіхами, немов камінцями». Цейсміх ховає в собі маленькі корінці     зла». [13, 8]  А все це тому, що педагоги були з дітьми грубими, вони не виховували в них моральні почуття, у таких дітей відсутня гуманність.

Закон України «Про освіту» визначає, що мета освітнього процесу в державі —всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності
суспільства. [6] У національній програмі «Освіта у XXIстолітті» йдеться про
необхідність утвердження ідеалів правди, справедливості, патріотизму,
доброти, працелюбності та інших доброчинностей. [8] На цих же позиціях
вибудувана найновіша освітянська доктрина, яку сьогодні обговорюють в
Україні.

А сучасний учитель? Яким він має бути сьогодні? Які ідеали йому сповідувати, коли життєва практика ставить під сумнів ідеали гуманізму, віддаючи перевагу силі й спритності? За якими законами він мусить жити й працювати, аби не зрадити ані своєї професійної честі, ані покликання педагога?

Наш час можна назвати часом глобального переосмислення сенсу життя і підбиття підсумків. Може, через те, що закінчилося бурхливе XXстоліття, а може, тому, що починається нове, сповнене таємниць, тисячоліття? І починається воно демонструванням майже первісного культу сили та насильства. Власне, після подій 11 вересня у Сполучених Штатах Америки та тривалого конфлікту на Сході України думки В.Сухомлинського про людину як найвищу цінність сприймаються з новою силою актуальності.

Гуманізм Василя Олександровича особливо яскраво виявився у його ставленні до організації навчання учнів. Розумову працю дітей педагог розглядав як засіб розвитку розумових сил і здібностей, засуджуючи механічне заучування і неусвідомленість знань. На думку В. Сухомлинського, розв'язання проблеми міцних осмислених знань можливе за умови напруження власних зусиль, досягнення працею успіху, радості розумової праці — цих трьох сходинок на шляху пізнання.

Втілюючи в розвиток та формування дітей ідеї гуманістичної педагогіки Василя Сухомлинського, пам’ятаємо, що природа є важливим джерелом розвитку мислення дитини. Адже з пізнання природи починається становлення її розуму, почуттів, знань, поглядів, переконань. Та при цьому не слід забувати: людина, крім того, що є продуктом природи, є і суспільною істотою. І сприйняття нею світу речей опосередковується суспільними моральними відносинами добра, честі, совісті, справедливості, милосердя, гуманізму. Тому, маючи за можливість надати дітям «хвилинку спілкування з природою», під час педагогічної практики ми виходили з дітьми на подвір’я школи та «зустрічали перші кроки весни», спостерігаючи за сезонними змінами в природі. Дійсно, діти жваво починали добирати «вдалі слова», які характеризували навколишню дійсність. Таким чином, забезпечувався розумовий розвиток, мислення, збагачувався словниковий запас та розвивалось зв’язне мовлення. Повертаючись до класу, діти сідали за парти та занотовували свої спостереження у «чарівний зошит», в якому починали зароджуватись перші рядки казок, оповідань та віршів, складені дітьми.

У процесі  виховної роботи нами використана така форма, як етична бесіда за творами В.О.Сухомлинського. Нашою метою було спробувати, використовуючи педагогіку гуманізму Павлиського вчителя, сформувати моральні якості у «важкої» дитини. Під час нашої першої бесіди дитина характеризувалась як пасивна, замкнута, малослівна. Слід  пригадати слова Василя Олександровича: «Грубість, вульгарність, цинізм окремих молодих людей мають своїм корінням невихованість почуттів, байдужість, безсердечність ставлення людини до людини насамперед у сім’ї, потім у школі». [12, 8-58] Дійсно, сім’я, в якій виховується дитина, не має елементарних моральних цінностей, звідси й непорозуміння як з учителем, так і з однокласниками. Але систематично проводячи етичні бесіди за казками В.Сухомлинського, Наталя почала включатись у діалог і давати обґрунтовані відповіді, які стосувались саме морального виховання. Таким чином, можна вважати за корисну справу проведену роботу з «важкою» дитиною – початковою стадією формування  у дитини стає вияв доброти, чуйність, допомога товаришам, що є серцевиною морального виховання за В.О.Сухомлинським.

Висновки. Наше суспільство вступило в третє тисячоліття і кому як не нам, майбутнім педагогам, потрібно дбати про те, щоб навчальний процес відповідав стратегії гуманізму. Ми повинні піклуватись про те, щоб іще з дитинства дитина навчалась гармонійно співіснувати з природою, суспільством і самою собою.

Опрацьовуючи спадщину В.О. Сухомлинського, я взяла до уваги, що гуманістичні засади роботи з дітьми в Павлиській школі створювали підґрунтя для всебічного розвитку дитини, для демократизації навчально-виховного процесу, коли кожна дитина має доступ до інформації і можливості сформувати й повідомити власну точку зору.

У своїй роботі з дітьми В. О. Сухомлинський ніколи не заперечував відповіді учня, навіть неправильні, давав змогу висловитися усім, вступити в дискусію, формувати самостійність міркування, критичність мислення. Видатний педагог був прихильником гуманної поведінки з дітьми. Він ставив особистість дитини на перше місце, враховуючи її індивідуальні й вікові особливості. В. Сухомлинський добирав різноманітні види діяльності та форми їх проведення, що сприятливо відображалось у навчально-виховному процесі.

Учитель стане тільки тоді справжнім педагогом, коли вміти­ме читати в очах дитини голос її душі, — в цьому полягає гуманістична сутність життєвого і науково-практичного кре­до В.О. Сухомлинського. [7, 9-11]

Аналізуючи теоретичний доробок і практичний досвід В.О.Сухомлинського щодо гуманістичного виховання, вважаємо необхідним сформувати основні вимоги до вирішення поставленого завдання таким чином:

давати учням глибокі знання про сутність і значення у вихованні моральності і розвитку людського суспільства спадщини В.О.Сухомлинського;
постійно впроваджувати педагогічні ідеї педагогіки гуманізму видатного педагога;
розвивати інтерес до знань, духовної праці, формування наукового світогляду як серцевини самосвідомості людини;
організовувати навчання з максимальним урахуванням індивідуальностей дітей.
Таким чином, використанню педагогіки гуманізму Василя Олександровича Сухомлинського слід приділяти увагу не лише на макрорівні, але й в умовах роботи школи, сім’ї і протягом всього її життя та продовжувати вивчати педагогічні погляди й переконання педагога – гуманіста.

Бібліографія

Антонець М. Великий українець, славетний педагог – гуманіст і дитячий письменник // Освіта України. 2008. – С.5
Боднар Л.С. Гуманістичне виховання школярів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Педагогіка і психологія. – 2004. ІV2 – С.5-10
Бойко А.М. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги // К. – 2004. – С.100 – 128, С. 426-460, С. 542-574.
Великий український, славетний педагог – гуманіст і дитячий письменник // Освіта України. 2008.  – С.5
Дивитись і вчити слухати і чути, спостерігати і відчувати, любити і берегти (використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у системі екологічного виховання учнів) // Поч.школа. – 2009. - №4. – С.41
Закон України «Про освіту».
Лавриненко О. Гуманізм В.О. Сухомлинського //Рідна школа. – 2005. - №1 – С.9-11
Національна програма «Освіта (у ХХІ столітті)».
Педагогіка гуманізму В.О.Сухомлинського // Рідна школа. – 2002. - №7. – С.19
Родчанин Е.Г., Зязюн И.А. Гуманист. Мыслитель. Педагог: Об идеалах                В.А. Сухомлинского // М.1991. – С. 8-33
Соціолого-педагогічний словник. За ред.. С.У. Гончаренко та ін. // К. – 2004
Сторінками творів мудрого вчителя // Альманах для вчителів і вихователів// К. – 2008. – С.8, С. 58.
Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива // М. – 1981. – С.152 – 165
Сухомлинський В.О. Вибр.тв.: У 5т. – 1977.
Сухомлинський В.О. Народження громадянина // К. – 1976.


Хіжінська Яніна Валеріївна
(студентка шкільного відділення комунального вищого навчального закладу
«Олександрійський педагогічний коледж імені В.О.Сухомлинського»)м. Олександрія
Тимофєєва І.В.

Перелік підручників 5 класу обраних і затверджених на засіданні педагогічної ради

На засіданні педагогичної ради, що відбулася 08.02. 2018,  відповідно до наказів МОН України від 10.01.2018 № 22 “Про надання грифа “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” підручникам для 5 класу закладів загальної середньої освіти”, від 16.01.2018 № 41 “Про затвердження переліку підручників для 5 класу закладів середньої освіти, що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018 році та листа МОН від 06.02.2018 № 1/9-79 “Про вибір та замовлення підручників для 5 класу” було обрано і затверджено перелік підручників для учнів 5 класу та педагогічних працівників нашої школи.

Запрошуємо вчителів здійснити вибір підручників для 5 класу

У 2017 році відбулось оновлення навчальних програм 5-9 класів загальної середньої освіти. За кошти Державного бюджету у 2018 року заплановано видрук підручників для 1, 5 та 10 класів.

Рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від  21 грудня 2017 року, протокол № 9/2 – 19 та наказом МОН від 10.01.2018 № 22  затверджено перелік підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Ці підручники видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018 році (наказ МОН від 16.01.2018 № 41).

Педагоги мають ознайомитись з доопрацьованими підручниками відповідно до нових навчальних програм та наскрізних змістових ліній замовити їх кількість для своїх учнів. З переліком цих підручників можна ознайомитись на сайті Інституту модернізації змісту освіти.

Здійснити вибір необхідно до 13.02.2018, результат вибору оприлюднити на веб-сайті закладу загальної середньої освіти до 15.02.18, передати результати замовлення на папері та в електронному вигляді (excel-формат) до органу управління освітою, якому він підпорядкований до 17.02.2018. З детальними інструкціями щодо замовлення та зразками документів ви можете ознайомитись за посиланням.

Поряд з тим, визначено 9 назв підручників, з яких у 2018 році проводитиметься конкурсний відбір проектів підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, оскільки      відбулися кардинальні зміни у навчальних програмах з інформатики та історії для 5 класу. Імплементація статті 7 Закону України  «Про освіту» створює підґрунтя  для розробки нових підручників з  української мови  для  учнів  5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин:

Перелік підручників для 5 класу, серед яких відбудеться конкурсний відбір:

1.    «Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням молдовською мовою.

2.    «Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням польською мовою.

3.    «Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою.

4.    «Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою.

5.    «Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою.

6.    «Вступ до історії» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти.

7.    «Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти.

8.    «Кримськотатарська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою.

9.    «Новогрецька мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою.

Конкурсний відбір підручників для 5 класу орієнтовно відбудеться у березні 2018 року (паралельно з конкурсом підручників для 10 класу).

Слідкуйте за новинами на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти.

Конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів

Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України планує на початку 2018 року проведення конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти (далі – Конкурс).
З цією метою просимо долучитися всіх осіб, яких хвилює якість підручників для закладів загальної середньої освіти, до експертизи електронних версій проектів підручників для 5 та 10 класів, орієнтовні строки здійснення якої лютий – березень 2018 р.
Для здійснення експертизи всі бажаючі повинні до 11 лютого поточного року зареєструватися в репозитарії навчальних матеріалів на веб-сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (розділ «Конкурсний відбір підручників для 1, 5, 10 класів») або за посиланням: https://goo.gl/7eBS98
Експертами можуть бути особи-фахівці, які мають відповідну вищу освіту та обізнані з науково-методичними, психолого-педагогічними вимогами щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти, з яких передбачається здійснення експертизи електронних версій проектів підручників. Експертами не можуть бути особи, які під час здійснення експертизи матимуть конфлікт інтересів, автори (співавтори) проектів підручників, поданих на Конкурс, близькі особи зазначених категорій тощо, що може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень під час виконання наданих повноважень.
Серед фахівців, які можуть бути експертами, виділяють такі групи: наукові, науково-педагогічні працівники, методисти, вчителі, перекладознавці та перекладачі, фахівці з антидискримінаційної експертизи.
Після завершення реєстрації, комісією з відбору експертів буде складено список експертів, які здійснюватимуть експертизу поданих на Конкурс електронних версій проектів підручників.
Звертаємо увагу, що експерти, нестимуть персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, об’єктивність та обґрунтованість експертного висновку. Після завершення Конкурсу, експертам передбачається оплата за виконану роботу.

5 ВПРАВ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ ЗНАЙТИ ВАШЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

Знаєте, як зрозуміти, чи своїм шляхом ви йдете? Це досить просто.  Якщо щоранку ви прокидаєтеся сповненим енергією і творчими ідеями - ви на правильному шляху. Якщо ж ви ненавидите дзвінок будильника і прокидаєтеся з поганим настроєм - настав час шукати іншу роботу. Ось кілька вправ, які допоможуть вам зрозуміти, чим вам потрібно займатися насправді.

Вправа 1. Повернути дитячу зацікавленість

Знаєте, чим відрізняється геній від простої людини? Геній відстоює своє право займатися улюбленою справою. Зазвичай це відбувається в найбільш ранньому віці.
Дайте собі відповідь на питання, чим ви любили займатися в дитинстві. Ще до того, як ваші батьки почали впихати у вас установки, що "малюванням на хліб не заробиш" або "танці - це несерйозно". Напишіть три речі, які вас реально захоплювали в дитинстві. Це невелика підказка, до чого вам прагнути.

Вправа 2. Шукаємо закономірності: 20 улюблених занять

Тепер давайте складемо список з 20 ваших улюблених занять. Нехай деякі з них вам здаються банальними (наприклад, їсти смачну їжу) - все одно пишіть. Коли список буде готовий, подивіться уважно на ці заняття. Бачите закономірності? Можливо, у вашому списку переважають справи, пов'язані з допомогою людям? Або якісь спортивні заняття? Або справи, пов'язані зі спокійною монотонною роботою?
Подумайте, на які групи можна розбити цей список. Він допоможе вам зрозуміти, яким життям ви хотіли б жити.

Вправа 3. Ваше ідеальне оточення

Якщо у вас ніхто не вірить, то повірити в самого себе ще складніше. Саме тому середовище, що породжує переможців, майже завжди складається з переможців. На жаль, середовище, в якому ми звикли рости, не сприяє вихованню геніїв.
Уявіть, що світ за ніч змінився під ваші запити. І зранку він буде наповнений тими людьми, якими ви захочете. Якими будуть ці люди? Якими якостями вони володітимуть? Можливо, всі вони творчі, або, навпаки, це люди, які складають всі тести на п'ять з плюсом? Можливо, вони все роблять швидко, або, навпаки, ви б хотіли уповільнити світ?
Що ви дізналися про себе і що вам потрібно, щоби повністю проявити себе?

Вправа 4. П'ять життів

А тепер уявіть: у вас буде п'ять життів. І в кожному з них ви зможете стати тим, ким хочете. Як ви проживете ці п'ять життів?
Цю вправу, як і всі інші, ви можете підігнати під себе. Якщо все зробите за три життя - беріть три. Потрібно десять - ні в чому собі не відмовляйте.
Отже, уявіть, що одне життя ви присвятите біології, друге - професійним подорожам, третє - тому, щоб завести велику родину з купою дітей, у четвертому станете скульптором, а в п'ятому - астронавтом. Яке життя подобається вам більше?
Найважливіше тут - зрозуміти наступне: якщо вам потрібно вибрати всього одне життя, нехай навіть те, котре вам найбільше подобається, вам все одно буде не вистачати інших. Тому що вони - це ваша невід'ємна частина. Нам в голови утовкмачили: "Потрібно визначитися!". І це сумно.
У світі зустрічаються люди, народжені для єдиної мети, але це рідкісний виняток. Кожна з ваших життів містить щось, що ви дуже любите і в чому потребуєте. І ви можете привнести це в своє життя.

Вправа 5. Мій ідеальний день

Зараз нам належить довга прогулянка вашою уявою. Візьміть ручку і листок, і поїхали. Отож, яким ви бачите свій ідеальний день?
Проживіть цей день в теперішньому часі та в усіх подробицях: де ви прокидаєтеся, який це будинок, хто лежить поруч з вами, що ви їсте на сніданок, який одяг ви вдягаєте, що ви робите, якою роботою ви зайняті, вдома чи в офісі?
Не обмежуйте свою фантазію. Опишіть день, який би ви хотіли прожити, якщо б у вас була абсолютна свобода, необмежені кошти і всі сили та вміння, про які ви тільки мріяли.
Після того як складете список, поділіть всі ваші фантазії на три групи:
1. Що з цього вам необхідне як повітря.
2. Що необов'язкове, але все одно дуже хотілося б мати.
3. Без чого можете обійтися.
Наше життя складається з життєвого досвіду, історій, ролей, відносин, заробітку, навичок. Щось з цього ми самі вибираємо. Щось з того, що ми називаємо своїм вибором, насправді є компромісом. Щось - взагалі випадковість. Дещо з цього необхідне і дуже дороге. Але все це - не ви.
Зосередьтеся на собі. Знайдіть те, що любите. І почніть рухатися до свого призначення!

За матеріалами сайту uamodna.com

Автор: Tat Melqon  

Вибір підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти 1. «Українська мова. 5 клас» (авт. Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т.), «Грамота».
 1. «Українська мова. 5 клас» (авт. Заболотний О. В., Заболотний В. В.), «Генеза».
 1. «Українська мова. 5 клас» (авт. Глазова О. П.), «ВД Освіта».
 1. «Українська література. 5 клас» (авт. Авраменко О. М.), «Грамота».
 1. «Українська література. 5 клас» (авт. Коваленко Л. Т.),«ВД Освіта».
 1. «Англійська мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт. Пахомова Т. Г.), «Методика Паблішинг».
 1. «Англійська мова (5-й рік навчання). 5 клас» (авт. Несвіт А. М.), «Генеза».
 1. «Англійська мова (5-й рік навчання). 5 клас» (авт. Карпюк О. Д.), «Астон».
 1. «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 5 клас» (авт. Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В.), «Генеза».
 1. «Німецька мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт. Сидоренко М. М., Палій О. А.), «Грамота».
 1. «Німецька мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт. Сотникова С. І., Білоусова Т. Ф.), «Ранок».
 1. «Німецька мова (5-й рік навчання). 5 клас» (авт. Сотникова С. І., Гоголєва Г. В.),«Ранок».
 1. «Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови. 5 клас» (авт. Горбач Л. В., Трінька Г. Ю.), «Генеза».
 1. «Французька мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт. Клименко Ю. М.), «Методика Паблішинг».
 1. «Французька мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт. Чумак Н. П., Кривошеєва Т. В.), «ВД Освіта».
 1. «Французька мова (5-й рік навчання). 5 клас» (авт. Клименко Ю. М.),«Генеза».
 1. «Французька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням французької мови. 5 клас» (авт. Клименко Ю. М.),«Генеза».
 1. «Іспанська мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт. Редько В. Г., Береславська В. І.),«Генеза».
 1. «Іспанська мова (5-й рік навчання). 5 клас» (авт. Редько В. Г., Береславська В. І.),«Генеза».
 1. «Зарубіжна література. 5 клас» (авт. Ніколенко О. М., Конєва Т. М., Орлова О. В., Зуєнко М.О., Кобзар О. І.), «Грамота».
 1. «Зарубіжна література. 5 клас» (авт. Волощук Є. В.),«Генеза».
 1. «Математика. 5 клас» (авт. Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Бочко О. П., Коломієць О. М., Сердюк З. О.), «ВД Освіта».
 1. «Математика. 5 клас» (авт. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.), «Гімназія».
 1. «Математика. 5 клас» (авт. Істер О. С.), «Генеза».
 1. «Природознавство. 5 клас» (авт. Ярошенко О. Г, Бойко В. М.), «Світоч».
 1. «Природознавство. 5 клас» (авт. Коршевнюк Т. В., Баштовий В. І.),«Генеза».
 1. «Основи здоров’я. 5 клас» (авт. Бойченко Т. Є., Василенко С. В., Гущина Н. І., Василашко І. П., Коваль Н. С., Гурська О. К.),«Генеза».
 1. «Основи здоров’я. 5 клас» (авт. Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Страшко С. В.), «Алатон».
 1. «Болгарська мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Терзі В. М.), «Букрек».
 1. «Гагаузька мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Бужилова В. М., Курогло Н. І., Кіор І. Ф.), «Букрек».
 1. «Російська мова (1-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Корсаков В. О.), «Оріон».
 1. «Російська мова (1-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Полякова Т. М., Самонова О. І.),«Генеза».
 1. «Російська мова (5-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Давидюк Л. В.), «Світоч».
 1. «Польська мова (5-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Войцева О. А., Бучацька Т. Г.),«Букрек».
 1. «Польська мова (1-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з навчанням  українською  мовою.  5  клас»  (авт.  Біленька-Свистович Л. В., Ковалевський Є., Ярмолюк М. О.),«Букрек».
 1. «Російська мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою. 5 клас» (авт. Бикова К. І., Давидюк Л. В., Рачко О.Ф., Снітко О. С.),«ВД Освіта».
 1. «Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна). 5 клас» (авт. Бондарева О. Є., Ільїнська Н. І., Бітківська Г. В., Мацапура В. І.), «Грамота».
 1. «Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна). 5 клас» (авт. Ісаєва О. О., Клименко Ж. В.), «Сиция».
 1. «Кримськотатарська мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням кримськотатарською мовою. 5 клас» (авт. Меметов А. М., Алієва Л. А., Меметов І. А.),«Букрек».
 1. «Інтегрований курс «Література» (кримськотатарська та зарубіжна) для закладів загальної середньої освіти з навчанням кримськотатарською мовою. 5 клас» (авт. Веліулаєва А. В.),«Букрек».
 1. «Молдовська мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням молдовською мовою. 5 клас» (авт. Фєтєску Л. І., Кьося В. В.), «ФОП Сухачов».
 1. «Інтегрований курс «Література» (молдовська та зарубіжна). 5 клас» (авт. Фєтєску Л. І., Кьося В. В.), «ФОП Сухачов».
 1. «Польська мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням польською мовою. 5 клас» (авт. Іванова М. С., Іванова-Хмєль Т. М.), «Світ».
 1. «Інтегрований курс «Література» (польська та зарубіжна). 5 клас» (авт. Лебедь Р. К.),«Світ».
 1. «Румунська мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою. 5 клас» (авт. Говорнян Л. С., Попа М. К., Бурла О. К.), «Світ».
 1. «Інтегрований курс «Література» (румунська та зарубіжна). 5 клас» (авт. Говорнян Л. С., Колесникова Д. О.), «Світ».
 1. «Угорська мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою. 5 клас» (авт. Браун Є. Л., Зикань Х. І., Ковач-Буркуш Є. С.),«Світ».
 1. «Інтегрований курс «Література» (угорська та зарубіжна). 5 клас» (авт. Дебрецені О. О.), «Світ».

Підручники з основ здоров'я

Переглянути підручник
Основи здоров'я 3 клас: 
Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
Гнaтюк О.
Видавництво: Генеза , 2014.
ISBN: 978-966-11-0338-1.

Переглянути підручник
Видавництво «Алатон» отримало від МОН України дозвіл на друк за державні кошти підручника для 5-го класу з предмета «Основи здоров‘я» (авт. Бех І.Д., Воронцова Т.В та інші).
Цей підручник відповідає оновленій навчальній програмі для 5-го класу і повною мірою реалізує компетентнісний підхід для освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура». Підручник містить теми курсу «Вчимося жити разом», який має статистично доведену ефективність впливу. Всі додаткові матеріали до цього підручника (посібник для вчителя, розробки уроків, тести для оцінювання, інтерактивні вправи, комп’ютерні презентації, відеоматеріали) можна безкоштовно завантажити на порталі www.autta.org.ua.
Враховуючи необхідність достатнього часу для інформованого та зваженого вибору, видавництво надало узагальнені характеристики підручника і його електронний макет для вільного використання у навчально-виховному процесі.
За матеріалами редакції видавництва «Алатон»